Regulamin

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna,
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
Produkt elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej, w szczególności e-booki, e-kursy stworzone przez Sprzedawcę,
Sprzedawca – TIGRO Grzegorz Przybyłowski, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 14d lok. 139, nip: 8371677818, [email protected]
PayPro SA (PayPro) – system płatności należący do spółki z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Przelewy24 – system płatności należący do PayPro SA
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – strona, na której można kupić Produkt elektroniczny

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych widocznych w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, wystarczające są następujące środki:
  dostęp do Internetu,
  standardowy system operacyjny,
  standardowa przeglądarka internetowa,
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący musi podać swoje dane podczas zakupu.
 5. Wszystkie ceny produktów  są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
 6. Umowa jest zawierana w języku polskim

§ 3
Złożenie zamówienia

 1. Każdy Produkt elektroniczny dostępny w Sklepie jest  opisany.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  a) wybrać produkt
  b) podać adres e-mail do wysyłki zamówienia (produkty elektroniczne dostarczane są na wskazany adres e-mail) oraz dane do faktury,
  c) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  tzn. kupić przedmiot
 3. Po kupieniu Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayPro SA, (Przelewy24.pl) w celu złożenia zamówienia. Dokonanie płatności i otrzymanie produktu uważa się za zawartą umowę między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 4
Realizacja zamówienia

 1. Dostawa kupionego produktu, następuję drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia link umożliwiający mu pobranie pliku.
 2. Jeśli po dokonaniu zakupu Kupujący nie uzyskał wiadomości e-mail z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego – powinien on jak najszybciej skontaktować ze Sprzedawcą.

§ 5
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący powinien zgłosić reklamację na adres mailowy [email protected]
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych,  w tym w szczególności do:
  –  wglądu do swoich danych osobowych,
  – żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu, zbieraniu i gromadzeniu cookies znajdują się w Sklepie.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Data publikacji: 28.04.2021 r.